İhbar Tazminatı Alma Hakkı

İhbar Tazminatı Alacağı

İş sözleşmeleri hem işçiyi hem de işvereni güvence altına alan sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerde her iki tarafında hak ve yükümlülükleri yer alır. İhbar hakkı da sözleşmelerde yer alan haklardan biridir. İlgili kanuna göre iş sözleşmeleri feshedilmeden evvel fesih durumu karşı tarafa yazılı olarak bildirilmelidir. Bu bildirimin yapılma süreleri vardır. Süreler çalışma zamanına göre değişiklik gösterir. Buradaki amaç her iki taraf için de ilgili sürede fesih durumundan kaynaklanan durumun olumsuzluk yaratmasının önüne geçmektir. Örneğin işten ayrılacağını haber vermeyen bir işçi işveren açısından o pozisyon için sıkıntı yaratabilir. Benzer şekilde işçiyi çıkaracağını belirli olan süreden önce haber vermeyen işveren işçinin yaşamında ani bir olumsuzluğa ve maddi kayba neden olabilir. Bu nedenle ihbar süreleri önemlidir.

 

İhbar Bildirim Süreleri Ne Kadardır?

İş feshinin karşı tarafa bildirilmesi gereken süreler aşağıdaki şekildedir:

  • 6 aya dek süren çalışmada 2 hafta,
  • 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışma döneminde 4 hafta,
  • 1,5 yıl- 3 yıl arası çalışma döneminde 6 hafta,
  • 3 yıl üzeri çalışma döneminde 8 haftadır.

İşveren işçinin sözleşmesini belirli nedenlere göre feshedecekse, yapacağı feshi bu süreler doğrultusunda ve yazılı bir şekilde işçiye bildirmekle sorumludur. Eğer işveren sözleşmeyi bildirim süresi tanımaksızın feshederse o zaman bildirmediği sürenin ücret karşılığını ihbar tazminatı olarak işçiye öder. Haklı bir sebep dışında işçi tarafından gerçekleştirilen fesihlerde de aynı bildirim süreleri ve ihbar tazminatı hakkı işveren için de geçerlidir.

 

İhbar Tazminatının Hesaplanması

İhbar tazminatı hesabının yapılabilmesi için öncelikli olarak esas ücretin belirlenmesi gerekir. Burada temel alınan kıstas fesih esnasındaki brüt ücrettir. Ayrıca ihbar tazminatı hesaplanırken para ile birlikte parayla ölçülebilen sözleşme ve kanun menfaatleri de göz önüne alınır. Sabit ücretle çalışmayan kişilerde belli hesaplamalarla ortalama temel ücret belirlenir. Son bir sene içindeki devamlı yapılan yardımlar da hesaplama yapılırken dikkate alınmaktadır. Tüm bunlar dışında süt parası, bayram harçlığı, yemek ya da yol yardımı, lojman yani barınma tahsisi, giyim yardımı veya alınan primler gibi pek çok kıstas da ihbar tazminatı hesaplamasında göz önünde bulundurulur. İhbar tazminatı hesaplamasına dâhil edilmeyen ödemeler fazla mesai için alınan ücretler ve hafta tatil ücretleridir.

 

Soru Sor

avatar